วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2886
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

 
แสดง คน หน้าที่
พิมพ์รายชื่อหน้านี้
 ปวช.1  ปวช.2  ปวช.3  ปวส.1  ปวส.2  ปวช. ตกค้าง  ปวส. ตกค้าง  ครู-บุคลากร  บุคคลทั่วไป  ปริญญาตรี  นักศึกษาจบการศึกษา 
--|-- รหัสชื่อ - สกุล--|--ที่อยู่สมัครหมดอายุ--
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10000    อักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์   10000นาย  อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10001  สำราญ  สีป่วน   10001นายสำราญ สีป่วน ครู-บุคลากร  24/08/256024/08/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10002    ณัฐษมนต์  ณุวงค์ศรี   10002นาง  ณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี ครู-บุคลากร  24/08/256024/08/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10003    ดร.ไพบูลย์  มีศิลป์   10003นาย  ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ครู-บุคลากร  28/08/256028/08/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10004    สมาน  สมจริง   10004นาย  สมาน สมจริง ครู-บุคลากร  30/08/256030/08/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10005  ณัฐรดา  ขันวงษ์   10005นางณัฐรดา ขันวงษ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10006  เพชรรุ้ง  ภูมิภักดิ์   10006นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10007   วัฒนีย์พรรณ  สมัคสมาน   10007นาง วัฒนีย์พรรณ สมัคสมาน ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10008  อมรพรรณ  มิ่งขวัญ   10008นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10009    สุมาลี  เทพเกษตรกุล   10009นางสาว  สุมาลี เทพเกษตรกุล ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10010    สาพิตา  ไชยโยชน์   10010นางสาว  สาพิตา ไชยโยชน์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10011    ลภัสรดา  กระสังข์   10011นางสาว  ลภัสรดา กระสังข์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10012    นิดติยากร  พวงมาเทศ   10012นางสาว  นิดติยากร พวงมาเทศ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10013    อภิญญา  ธรรมคุณ   10013นางสาว  อภิญญา ธรรมคุณ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10014    มนวรรธณ์  นกอิ่ม   10014นาย  มนวรรธณ์ นกอิ่ม ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10015    วิไลลักษณ์  ราญสระน้อย   10015นาง  วิไลลักษณ์ ราญสระน้อย ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10016    อัจฉราวดี  สันตพันธุ์   10016นาง  อัจฉราวดี สันตพันธุ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10017    ชลญา  อุทัย   10017นางสาว  ชลญา อุทัย ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10018  ชินาธิป พิมศร   10018นายชินาธิป พิมศร ครู-บุคลากร  05/09/256005/09/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10019    สุรีย์พร  นาคูณ   10019นางสาว  สุรีย์พร นาคูณ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10020    ทัศนีย์วรรณ  แตงวงษ์   10020นาง  ทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10021    สุภาพ  สัจจสมภาร   10021นาย  สุภาพ สัจจสมภาร ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10022    สุจีรา  วิชาชาติ   10022นาง  สุจีรา วิชาชาติ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10023    สุมนต์พร  อมตะไพบูลย์   10023นาง  สุมนต์พร อมตะไพบูลย์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10024    บุญมี  สารชาติ   10024นาง  บุญมี สารชาติ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10025    ภควัต  สิงห์คำ   10025นาย  ภควัต สิงห์คำ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10026    นภัสนันท์  ศรีภิรมย์   10026นางสาว  นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10027    ศิริบูรณ์  โสมรักษ์   10027นางสาว  ศิริบูรณ์ โสมรักษ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10028    พิสิทธิ์  พานิชย์   10028นาย  พิสิทธิ์ พานิชย์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10029    รัตนา  ชินทอง   10029นางสาว  รัตนา ชินทอง ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10030    Miss.Yang  Zhi   10030นางสาว  Miss.Yang Zhi ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10031    เพ็ญศิริ  จงวัฒนารักษ์   10031นาง  เพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10032    ณชิตา  จิราณัฏฐกุล   10032นางสาว  ณชิตา จิราณัฏฐกุล ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10033    เยาวภา  เจริญทรัพย์   10033นางสาว  เยาวภา เจริญทรัพย์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10034    สุวิทย์  เรืองทุม   10034นาย  สุวิทย์ เรืองทุม ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10035    สกล  หุ่นงาม   10035นาย  สกล หุ่นงาม ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10036    สรรเพชญ  ขุนธิวงศ์   10036นาย  สรรเพชญ ขุนธิวงศ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10037    พิมพ์พัชชา  แก้วมหาวงศ์   10037นางสาว  พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10038    วงศ์สถิตย์  เผือกพูล   10038นาย  วงศ์สถิตย์ เผือกพูล ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10039    มนัสนันท์  ศรีปริทัศน์   10039นาง  มนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10040    พงษ์เพชร  ไชยปัญญา   10040นาย  พงษ์เพชร ไชยปัญญา ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10041    พรชัย  ทาธิสา   10041นาย  พรชัย ทาธิสา ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10042    อัตตะพงษ์  ปะโยตัง   10042นาย  อัตตะพงษ์ ปะโยตัง ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10043    ถาวร  นาคกระโทก   10043นาย  ถาวร นาคกระโทก ครู-บุคลากร  
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10044    เมธาวุฒิ  แสงกล้า   10044นาย  เมธาวุฒิ แสงกล้า ครู-บุคลากร  
 SISAT Library V 4.05   [ 22  พฤษภาคม  2561 ]