วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ชาย4
หญิง300
รวม304
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวช. ตกค้างปวส. ตกค้างครู-บุคลากรบุคคลทั่วไปปริญญาตรีนักศึกษาจบการศึกษา
00010102435900
ข้อมูลความต้องการหนังสือเข้าห้องสมุด
 0
เบ็ดเตล็ด 550
ปรัชญา 804
ศาสนา 803
สังคมศาสตร์ 800
ภาษาศาสตร์ 318
วิทยาศาสตร์ 802
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี 801
ศิลปกรรมและการบันเทิง 806
วรรณคดี 315
ประวัติศาสตร์ 801
วารสารทั่วไป 562
ข้อเสนอแนะ
1.  2006-08-09 12:28:18    ลบ  อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์มากกว่านี้ลบ
อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์มากกว่านี้


แบบสำรวจความต้องการหนังสือเข้าห้องสมุด ดูผลสำรวจ
1. เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ชาย หญิง
       ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวช. ตกค้างปวส. ตกค้างครู-บุคลากรบุคคลทั่วไปปริญญาตรีนักศึกษาจบการศึกษา

2.ข้อมูลหนังสือที่ต้องการเข้าห้องสมุด
ลำดับที่ประเภทหนังสือมากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
1 เบ็ดเตล็ด
2 ปรัชญา
3 ศาสนา
4 สังคมศาสตร์
5 ภาษาศาสตร์
6 วิทยาศาสตร์
7 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
8 ศิลปกรรมและการบันเทิง
9 วรรณคดี
10 ประวัติศาสตร์
11 วารสารทั่วไป
ข้อเสนอแนะ

 ใส่รหัสที่มองเห็น  
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]