วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online
 1
767
1
309
88
947
189
214
1502
305
3464
612
หมวด000ddc100200300400500600700800900
หมวดรายละเอียดร้อยละจำนวน
      ไม่ระบุ...    0 1
      000   เบ็ดเตล็ด 0 767
      ddc    0 1
      100   ปรัชญา 0 309
      200   ศาสนา 0 88
      300   สังคมศาสตร์ 0 947
      400   ภาษาศาสตร์ 0 189
      500   วิทยาศาสตร์ 0 214
      600   วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 0 1,502
      700   ศิลปกรรมและการบันเทิง 0 305
      800   วรรณคดี 0 3,464
      900   ประวัติศาสตร์ 0 612
รวม8,399
ท่านสามารถทำการแก้ไข หมวดหมู่ ที่ไม่ถูกต้องได้
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]