วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online


รายชื่อสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด
ลำดับที่รหัสสมาชิกชื่อชั้นสถิติ--|--
1 6242044019 นางสาวกาญจนา   วันคำ ปริญญาตรี0
2 6242044025 นายธเนศ   ไพรแสน ปริญญาตรี0
31001นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์ครู-บุคลากร0
41002นายสำราญ   สีปวนครู-บุคลากร0
51003นายไพบูลย์   มีศิลป์ครู-บุคลากร0
61004นายสมาน   สมจริงครู-บุคลากร0
71005นายวรรณดี   กลมพันธ์ครู-บุคลากร0
81006นางณัฐรดา   ขันวงษ์ครู-บุคลากร0
91007นางวิมลทิพย์   สมัครสมานครู-บุคลากร0
101008นางอมรพรรณ   มิ่งขวัญครู-บุคลากร0
111009นางเพชรรุ้ง   ภูมิภักดิ์ครู-บุคลากร0
121010ว่าที่ร้อยตรีสุพรรณ   ผาแก้วครู-บุคลากร0
131011นายสุระชัย   จันทร์ชนะครู-บุคลากร0
141012นายวสันต์   อุไรวงศ์ครู-บุคลากร0
151013นายบุญชัย   วสยางกูรครู-บุคลากร0
161014นายธวัชชัย   จักษุพันธ์ครู-บุคลากร0
171015นายจรินทร์   เจนต์จิตครู-บุคลากร0
181016นายจิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุขครู-บุคลากร0
191017นายกัมปนาท   พระสุพรรณ์ครู-บุคลากร0
201018นายพัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์ครู-บุคลากร0
211019นายเกียรติศักดิ์   เสวะนาครู-บุคลากร0
221020นายสิริชัย   สิมชมภูครู-บุคลากร0
231021นายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์ครู-บุคลากร0
241022นายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์ครู-บุคลากร0
251023นายนพพร   สมคิดครู-บุคลากร0
261024นายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์ครู-บุคลากร0
271025นายสุริยัน   คันศรครู-บุคลากร0
281026นายอภิสิทธิ์   ปัจศรีครู-บุคลากร0
291027นายจิรยุทธ์   โชติกุลครู-บุคลากร0
301028นายอินทร์   จงจำครู-บุคลากร0
311029นายพุตตาล   วรรณทองครู-บุคลากร0
321030นายภาสกร   จำปาเรืองครู-บุคลากร0
331031นายปรเมษฐ์   เวชกามาครู-บุคลากร0
341032นายคณันนท์   จันทร์อ่อนครู-บุคลากร0
351033นายสิทธิชัย   คำเสียงครู-บุคลากร0
361034นายทรงสิทธิ์   บัวชุมครู-บุคลากร0
371035นายประสิทธิ์   ชนะวงศ์ครู-บุคลากร0
381036นายประยูร   เดือนเพ็งครู-บุคลากร0
391037นายพิทักษ์    ศรีวิเศษ ครู-บุคลากร0
401038นายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา ครู-บุคลากร0
411039นายอธิวัฒน์   เจริญตาครู-บุคลากร0
421040นายบัณฑิตย์   เหลาทองครู-บุคลากร0
431041นายบุญนาน   มากสิงห์ครู-บุคลากร0
441042นายจักรพันธ์   บุรณะครู-บุคลากร0
451043ว่าที่ร้อยตรีกฤศณัฎฐ์   กงกัญญาครู-บุคลากร0
461044นายวุฒิจุฬา   ศรีสะอาดครู-บุคลากร0
471045นางสาวนนธิกานต์   นาคเงินครู-บุคลากร0
481046นายนพดล   สิ้นทุกข์ครู-บุคลากร0
491047ว่าที่ร้อยตรีวรพล   แปลนนาคสินครู-บุคลากร0
501048นายยุทธนา   ม่วงเขียวครู-บุคลากร0
511049นายสัจจา   อินทรสุขศรีครู-บุคลากร0
521050นายสุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมานครู-บุคลากร0
531051นายธนกร   สุขส่งครู-บุคลากร0
541052นายอัษภ์ทวัท   สุทธิภักดีครู-บุคลากร0
551053ว่าที่ ร.ต.เอกพล   บุรกรณ์ครู-บุคลากร0
561054นายชาญณรงค์   ไชยนราครู-บุคลากร0
571055นายชริน   อินทรสุขศรีครู-บุคลากร0
581056นายวุฒิพงษ์   สมใจครู-บุคลากร0
591057ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ   พันธุมาศครู-บุคลากร0
601058นายเลิศ   ก้านเหลืองครู-บุคลากร0
611059นายสุทธิชัย   รัตนโกสินทร์ครู-บุคลากร0
621060นายยุทธสาร   สารการครู-บุคลากร0
631061นายบัญชา   ปัญญามงคลครู-บุคลากร0
641062นางยุภาพรรณ   ก้านเหลืองครู-บุคลากร0
651063นายสุภาษิต   ดวนใหญ่ครู-บุคลากร0
661064นายอดิศักดิ์   นพแสงครู-บุคลากร0
671065ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภูครู-บุคลากร0
681066นายณัฐวัฒน์   บุระพาครู-บุคลากร0
691067นายเสริมศักดิ์   บุตรไชยครู-บุคลากร0
701068นายภาสกร   ดงทองครู-บุคลากร0
711069นายจำเริญ   ทอนบุญมาครู-บุคลากร0
721070นายอักษรทัย   งามแสงครู-บุคลากร0
731071นายฉัตรชัย   ไชยสารครู-บุคลากร0
741072นายพิศาล   ไชยบุรีครู-บุคลากร0
751073นางสาววิสุดา   สารสุขครู-บุคลากร0
761074นายสุรศักดิ์   ศรีชะตาครู-บุคลากร0
771075นายปฏิพล  รวยสูงเนินครู-บุคลากร0
781076นายชัยรัตน์   ทองใบครู-บุคลากร0
791077นายสุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุลครู-บุคลากร0
801078นายองอาจ   อรรคบุตรครู-บุคลากร0
811079นายอรุณ   ทองกลมครู-บุคลากร0
821080นางมัลลิกา   สิทธิโชคครู-บุคลากร0
831081นายสมคิด   พิมสอนครู-บุคลากร0
841082นายทรงธรรม   พวงแก้วครู-บุคลากร0
851083นายวีระวัฒน์   ภูสมหมายครู-บุคลากร0
861084นายวรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์ครู-บุคลากร0
871085นายสันทัด   จันทฤทธิ์ครู-บุคลากร0
881086นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่ครู-บุคลากร0
891087นางสาวธัญณิชา   สมนาครู-บุคลากร0
901088นายวิสณุกร   ดาวไสย์ครู-บุคลากร0
911089นายธีระชาติ   ปู่แตนครู-บุคลากร0
921090นายนิกร   จันทน์เทศครู-บุคลากร0
931091นายไพฑูรย์   ปะละพุตโตครู-บุคลากร0
941092นายมนต์เทพ   สอนศรีครู-บุคลากร0
951093นายเถลิงศักดิ์   สุพรมครู-บุคลากร0
961094นายราชวัตร   นาจำปาครู-บุคลากร0
971095นายฉัตรชัย   นางวงค์ ครู-บุคลากร0
981096นางสาวปิยาภรณ์   บุญตาโลกครู-บุคลากร0
991097นายอภิชัย   มีศิลป์ครู-บุคลากร0
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]