วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

รายชื่อนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย

หน้าที่ 1/4
ลำดับที่รหัสสมาชิกชื่อ-|-สถิติ
16122010004นางสาวกมลทิพย์  บัวกันปวช.25
26234040024นางสาวรัตนาพร   อินธิเดช ปวส.14
36221040079นายศุภชัย   ชุมต้นปวช.14
46221010063นายณัฐพงษ์   จำปาขีดปวช.14
56127010039นายลลิตา  โพนปลัดปวช.23
66122010008นางสาวกัญญรัตน์  สีทองปวช.23
76122010030นางสาวฐิติมา  มหาวงค์ปวช.23
86221010029นายกฤตนัย   สีแดดปวช.13
962202010055นางสาวปรางรัศมี   บุญเย็น ปวส.13
106127010007นายขวัญระชา  นกโพธิ์ปวช.23
116122010014นางสาวจันทร์จิรา  สอนภักดีปวช.23
121331001331074นางสาวณัฐมน   มะยาปวส.12
131330601134708นางสาวประภาพร   บุญประสพปวส.12
146241044002นายนายณภัทร   หาระชัย ปริญญาตรี2
156121040040นายพรรวินท์  บุญธรรมปวช.22
166132010190นางสาวปาติกานต์  กงใจปวส.22
176122010025นางสาวชลธิชา  เนียมหอมปวช.22
181330601136689นางสาวอภาพร   สอนลาปวส.12
196121040026นายธนาวิชญ์  แขมคำปวช.22
206132010191นายศิริพงษ์  โสดาโคตรปวส.22
216132010188นางสาวสายสมร  แสงสกุลปวส.22
221330600107782นางสาวธนัฐชา   แก้วมนตรีปวส.12
2362202010068นางสาวลัคณา   วงค์แสง ปวช.12
246222010041นางสาวธิญาดา  จันสีชาปวช.12
256221040054นายพฤทธิ์เทพ   ฉิมมณีปวช.12
266222010102นางสาวสุริสา   คันธร ปวช.12
275922040059นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวสะอาดนักศึกษาจบการศึกษา2
286232010160นางสาวกุลธิดา   โนนสูง ปวส.12
296127010036นางสาวยุภาพร  พันธ์ขาวปวช.22
306234040011นางสาวทัศนีย์   ศรีหนาทปวส.12
316234040015นางสาวปรีญากร   แดงสันเทียะปวส.12
326222020023นางสาวหนึ่งฤทัย   ไชยรัตน์ปวส.11
331350101574334นางสาวสุธิดา   บุติพันดาปวส.11
346241054004นายวราวุฒิ   คำนึง ปริญญาตรี1
356229010040นางสาวอริสา   นาคสิงห์ทองปวช.11
361339900656275นางสาวนิสา   บุญศรัทธาปวส.11
376222010106นางสาวอภัสรา   เผดิมปวช.11
386234040016นางสาวพรชิตา   สถานพงษ์ปวส.11
391339900678589นางสาวละมัย   แจ่มแจ้งปวส.11
406122010027นางสาวชุดารัตน์  จันทร์ป้องปวช.21
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]