วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

มาตรฐานห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 

      ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น ห้องสมุดได้ปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนให้เอื้อต่อการประเมินคุณภาพห้องสมุดมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานห้องสมุด ต้อง มีสาระสำคัญดังนี้

 

งบประมาณและการเงิน

ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 8 ของงบดำเนินการของสถานศึกษา (แยกเป็นอิสระ)  จัดเตรียมและบริหารงบประมาณห้องสมุดตามความจำเป็นและเหมาะสม รายได้จากกิจกรรมและบริการของห้องสมุดให้สงวนไว้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นของห้องสมุด

 

บุคลากรห้องสมุดสถาบัน

คุณสมบัติ : ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าฝ่าย/บุคลากรทุกระดับ จำนวนบุคลากร : งานบริหารธุรการ / งานพื้นฐานของห้องสมุด

สูตรคำนวณจำนวนผู้ปฏิบัติงาน : ระดับวิชาชีพ(บรรณารักษ์ 1 คนต่อนักศึกษา 500 คน หรือ บรรณารักษ์ 1 คนต่อหนังสือ 150,000 เล่ม)

 

ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน : ส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการ / ผลิตและเผยแพร่โดยสถาบัน / ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ส่งเสริมความสนใจใคร่รู้

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(7 ประการ)

สูตรคำนวณจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ 15 เล่ม/นักศึกษา , 100 เล่ม/อาจารย์ , 500 เล่ม/สาขาวิชาปริญญาตรี , 600 เล่ม/สาขาวิชา ปริญญาโท , 25,000 เล่ม/สาขาวิชา ปริญญาเอก

 

อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์

การสร้างอาคาร ควรคำนึงถึงความต้องการในอนาคต ครุภัณฑ์ห้องสมุดฯ ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน พื้นเพดาน และผนังอาคารใช้วัสดุเก็บเสียง ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง ฯลฯ ควรจัดสถานที่สำหรับคนพิการ

สูตรสำหรับคำนวณเนื้อที่ : สำหรับผู้ใช้/สำหรับเก็บหนังสือ/สำหรับบุคลากรปฏิบัติงาน

 

การบริการ

ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา/การสอน/ค้นคว้าและให้คำปรึกษาทางวิชาการ

จัดให้มีบริการยืม-คืน(กำหนดระเบียบ)

ต้องมีบริการสืบค้นผ่านเครือข่ายภายในประเทศ/เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ต้องมีชั่วโมงบริการสม่ำเสมอและเหมาะสม

จัดบริการผู้เรียนนอกสถานที่

ต้องพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยคำนึงหลักประหยัดและประสิทธิภาพการบริการ ควรจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการนี้ด้วย

 

การประเมินคุณภาพห้องสมุด

ควรมีระบบการประเมินคุณภาพของห้องสมุดฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดฯ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้

 

 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]